ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

گواهینامه‌های آموزشی و رضایت نامه مشتریان

«گواهینامه های آموزش فیبر نوری»

گواهی آموزش فیبر نوریگواهی آموزش فیبر نوری

 

«رضایت مشتریان از خدمات شبکه سورین»

رضایت مشتری از شبکه سورینرضایت مشتری از شبکه سورینرضایت مشتری از شبکه سورینرضایت مشتری از شبکه سورین